PKG44
AMB SLOT
ขี้ขโมยดีนัก 0
ขี้ขโมยดีนัก 1
ขี้ขโมยดีนัก 2
ขี้ขโมยดีนัก 3
ขี้ขโมยดีนัก 4
ขี้ขโมยดีนัก 5
ขี้ขโมยดีนัก 6
ขี้ขโมยดีนัก 7
ขี้ขโมยดีนัก 8
ขี้ขโมยดีนัก 9
ขี้ขโมยดีนัก 10
ขี้ขโมยดีนัก 11
ขี้ขโมยดีนัก 12
ขี้ขโมยดีนัก 13
ขี้ขโมยดีนัก 14
ขี้ขโมยดีนัก 15
ขี้ขโมยดีนัก 16
ขี้ขโมยดีนัก 17
ขี้ขโมยดีนัก 18
ขี้ขโมยดีนัก 19
ขี้ขโมยดีนัก 20

กลับ ขึ้น บนสุด